Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
- Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
- Dag: kalenderdag.
- Duurovereenkomst: een overeenkomst voor de levering van goederen of diensten waarvan de uitvoering in de tijd is gespreid.
- Duurzame gegevensdrager: elk instrument dat de consument of handelaar in staat stelt informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
- Herroepingsrecht: het recht van de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst op afstand te herroepen.
- Ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die goederen en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen of diensten, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de ondernemer en de consument.
- Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
- Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar
Handelaar: SKH Group, Babe in Shape
Adres: Bankierbaan, 1315LA Almere
E-mailadres: info@babeinshape.com
KvK-nummer: 75844893

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer ter inzage liggen en op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend en de ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

Artikel 5 - De Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger van de consument, het product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Kosten bij herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het terugzenden van de producten voor rekening van de consument. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
De ondernemer kan voor bepaalde producten en diensten het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. Deze uitsluiting moet duidelijk in het aanbod of tijdig vóór het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is onder meer mogelijk voor gepersonaliseerde producten, bederfelijke goederen, verzegelde audio- of video-opnamen en software.

Artikel 9 - Prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. Prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
De ondernemer zorgt ervoor dat de producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de opgegeven specificaties en wettelijke eisen. Eventuele verstrekte garanties hebben geen invloed op de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het door de consument opgegeven adres. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen, uitvoeren.

Artikel 12 - Langetermijntransacties: duur, beëindiging en verlenging
Dit artikel legt het recht van de consument uit om langetermijnovereenkomsten met een opzegtermijn op te zeggen en de voorwaarden voor verlenging van dergelijke overeenkomsten.

Artikel 13 - Betaling
Tenzij anders overeengekomen, dient de consument de verschuldigde bedragen binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn te voldoen. Betalingsgegevens dienen nauwkeurig aan de handelaar te worden gerapporteerd.

Artikel 14 - Klachtenprocedure
In dit artikel wordt beschreven hoe u klachten kunt indienen en behandelen over de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 - Geschillen
Dit artikel bepaalt dat op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument het Nederlandse recht van toepassing is en voorziet in de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter, ook als de consument in het buitenland woont.